Arbejdsliv Sygdom

Forebyggende hjælp før eller under sygdom fra Lærernes Pension

Læs om hvilke tilbud Lærernes Pension kan tilbyde sygemeldte medlemmer.

Lærernes Pension har siden 2017 haft styrket fokus på at hjælpe sygemeldte medlemmer tilbage på arbejde. Medlemmerne kan få adgang til Lærernes Pensions forskellige tilbud ved at ringe til 7021 6131og oplyse, at man er sygemeldt og har brug for hjælp til at vende tilbage på arbejde. Man vil så komme til at tale med en pensionsrådgiver, som vil visitere til de af LP’s tilbud, som det vurderes, at man vil have gavn af. LP’s tilbud beskrives nedenfor: 

Falck Healthcare
Sygemeldte medlemmer, som er i fare for at blive sagt op, kan efter en samtale med Lærernes Pensions rådgivere, få tilbudt et forløb med Falck Healthcare med henblik på at hjælpe medlemmet til at vende tilbage til et aktivt arbejds- og privatliv. Forløbet kører sideløbende med andre forløb på arbejdspladsen eller i kommunen.

Medlemmer som tager mod tilbuddet, får et skræddersyet forløb og en fast kontaktperson, som koordinerer forløbet og inddrager et tværfagligt team, som kan bestå af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere.

Siden 2017 er der i gennemsnit startet 8 Falck Healthcare forløb om måneden. Langt størstedelen får psykologhjælp og sundhedsfaglig coaching. 69 % af de forløb, der har været igennem Falck Healthcare til dato, handler nemlig om en psykisk lidelse, f.eks. stress. Ofte hentes der også hjælp fra en socialrådgiver, der sikrer en hurtig afklaring af muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet.

I 2020 har Lærernes Pension iværksat to nye tiltag: Kompasforløb og en tovholderfunktion.

Kompasforløb
Medlemmer, som har begyndende problemer med stress, eller som er plaget af smerter i muskler og led, kan få et kompasforløb, som fungerer via samtaler og coaching på telefon og video. Et kompasforløb er et forebyggende tilbud og fordrer ikke, at man er sygemeldt. Forløbet indledes med en telefonsamtale med en helbredsfaglig person. Som regel en erfaren sygeplejerske.

Under samtalen udformer medlemmet nogle målsætninger, som man skal arbejde hen imod. Det kan for eksempel være bedre søvn, mere motion, bedre humør. Planen bliver lagt ind i en app, og medlemmet skal så indtaste sine indsatser og kan følge, hvordan det går med planen og målsætningen.

Sygeplejersken fungerer som coach, følger med i registreringerne og kontakter medlemmet via sms, video eller lignende, når der er brug for opmuntring eller opfølgning. Der blev i 2020 visiteret 58 medlemmer til Kompasforløb.

Tovholderfunktionen
Lærernes Pension har efteruddannet de pensionsrådgivere, som taler med sygemeldte medlemmer, til at fungere som tovholdere for medlemmer, som er i et sygdomsforløb. Ud over at rådgive om forsikringsdækninger og udbetalinger kan tovholderne også hjælpe medlemmerne ved at afdække deres helbredsmæssige udfordringer, vurdere deres behov for hjælp, visitere til den rette hjælp og støtte dem gennem hele forløbet.

Man kan læse mere om Lærernes Pensions tilbud i dette medlemsbrev: 
http://www.lppension.dk/globalassets/aktuelt/medlemsblad/lp_pansjon_22020.pdf